Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i archeologicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych - Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 150.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 06 czerwca 2005 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Dziennik Ustaw Nr 5, poz.112 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane - Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 177 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dziennik Ustaw Nr 164 poz. 1587.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Dziennik Ustaw Nr 118 poz. 1233.
 • Ustawa z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.
 • Uchwała Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań.
 • Uchwała Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań.