Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Gminny program opieki nad zabytkami

Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami ma na celu poprawę stanu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta. Środkiem do tego prowadzącym jest między innymi określenie w programie zasad dotyczących finansowania i organizacji działań ochronnych wobec obiektów i obszarów dziedzictwa kulturowego (w tym ustanawiania ustawowych form jego ochrony) oraz działań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczych prowadzonych wobec lokalnej społeczności.

Spodziewanym efektem będzie, poza poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków, stworzenie dla rozwoju gospodarczego miasta atrakcyjnego, markowego produktu turystycznego wykorzystującego dobra kultury, rozwój przedsiębiorczości realizowanej w obszarach i obiektach zabytkowych oraz uwrażliwienie mieszkańców Łodzi na potrzeby związane z utrzymaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Gminny program opieki nad zabytkami, stanowiący instrument koordynacyjny wdrażania gminnych polityk przestrzennych, przyczyni się do istotnej poprawy stanu zasobów miejskiego dziedzictwa kulturowego. Poprawa nastąpi w wyniku realizacji działań edukacyjnych, organizacyjnych i finansowych oraz upowszechnienia w świadomości społeczeństwa miasta potrzeb i zasad ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego a także potrzeby włączania obiektów i obszarów zabytkowych do sfer gospodarczej, kulturalnej i społecznej działalności wspólnoty miejskiej.

Niniejszy „Program…” jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem sporządzanym dla dziedzictwa kulturowego i zabytków miasta Łodzi, wobec czego uznano, że powinien zawierać możliwie pełną informację o zasobie dziedzictwa, jego kondycji oraz uwarunkowaniach ochrony i zachowania. Kolejne opracowania tego typu będą stanowić kontynuację oraz uściślenia bądź modyfikację przyjętych w niniejszym „Programie...” celów działania wobec dziedzictwa kulturowego i zabytków.