Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Zadania i kompetencje

Miejski Konserwator Zabytków wykonuje w ramach zadań Prezydenta i Starosty, zadania zapisane w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Ustawa, w zakresie ochrony zabytków, nakłada na gminę, prezydenta bądź starostę następujące obowiązki i uprawnienia:
 • obowiązek uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ochrony zabytków nieruchomych i ich otoczenia oraz ustaleń programu. Studium i plany miejscowe wymagają odpowiednio zaopiniowania przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie zabytków objętych gminną ewidencją zabytków
 • obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków (art.22 ust.4)
 • przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem i zawiadamianie o tym fakcie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków (art.32 ust.1 pkt 3 i ust.2)
 • przyjmowanie zawiadomień o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym i zawiadamianie o tym fakcie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków (art.33 ust.1 i ust.2)
 • sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich i budowlanych przy zabytku, do którego gmina lub jednostka organizacyjna posiada tytuł prawny (art.71 ust.1 i 2), oraz realizowanie zadań zapisanych w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych dotyczących prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku, w tym nadzór nad pracami realizowanymi przez jednostki organizacyjne miasta
 • prawo utworzenia (po uprzednim zasięgnięciu opinii Konserwatora) parku kulturowego w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji (art.16 ust.1)
 • prowadzenie zadań gminy w zakresie prawa udzielania przez organ stanowiący gminy, w trybie określonym przepisami odrębnymi, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (art.81)
 • sporządzanie przez Prezydenta Miasta i przyjmowanie przez Radę Miejską na okres 4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami (art.87 ust.1, ust.2 ust.3 i ust.4)
  • prezydent sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami
  • gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje rada miejska po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków
  • gminny program opieki nad zabytkami ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku Urzędowym (art.87)