Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Reklamy w mieście

Opracowanie zasad polityki Miasta w zakresie ładu przestrzennego na ulicy Piotrkowskiej i placu Wolności stanowi ważny czynnik porządkujący chaotyczny napływ form reklamowych w śródmiejskiej przestrzeni. Zabudowa ulicy Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do alei Marszałka Józefa Piłsudskiego / alei Adama Mickiewicza jako zespół urbanistyczny ulicy wpisany jest obszarowo do rejestru zabytków pod nr A/48. Plac Wolności również jako założenie urbanistyczno – architektoniczne jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/25.

Znaczna część urządzeń reklamowych umieszczana jest samowolnie, w sposób przypadkowy, nieuwzględniający często zabytkowego charakteru obiektów budowlanych i ich otoczenia. Tego rodzaju praktyki przyczyniły się między innymi do powołania przez Prezydenta Miasta Łodzi „Sztabu Piotrkowska”, którego celem jest podjęcie działań na rzecz podniesienia estetyki, czystości i bezpieczeństwa na ulicy Piotrkowskiej.

Wobec zaistniałej sytuacji oraz braku ustaleń prawa miejscowego dla ulicy Piotrkowskiej, zasady umieszczania urządzeń reklamowych, informacji wizualnej oraz innych elementów architektury kształtujących przestrzeń publiczną ulicy Piotrkowskiej i placu Wolności powinny zostać jednoznacznie sprecyzowane i wcielone w życie, a podjęte zarządzenie, które jest efektem prac Sztabu, ma stać się instrumentem polityki przestrzennej, które umożliwi ochronę jej walorów o wyjątkowej wartości historycznej, architektonicznej i kompozycyjnej. Podjęta regulacja nie ma zadania usunięcia wszelkiego rodzaju urządzeń reklamowych, a jedynie usystematyzowanie jej form, które ingerują w przestrzeń publiczną i jej odbiór wizualny.

Pobierz pliki: