Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Ogłoszenie o konkursie ofert na 2010

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2010 r.

  1. Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań, zmienionej uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 308, poz. 2385 z dnia 31 sierpnia 2006 r. oraz  Nr 348, poz. 2672 z dnia 30 sierpnia 2006 r.).
  2. W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Łodzi mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prowadzące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łódź.
  3. Dotacja na wyżej wymienione prace może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami).
  4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu Miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.
  5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wyżej wymienionych prac.
  6. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych.
  7. Oferty należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3472/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź  udzieli dotacji w 2010 r., w terminie do 30 września 2009 r., w kancelarii Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 pokój nr 360, w godzinach pracy urzędu. Druk wniosku jest dostępny w Oddziale Ochrony Zabytków Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113, II  piętro,  tel. (0 42) 638-43-33, (0 42) 638-42-28, a także pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl
  8. Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2010 r.
Pobierz wniosek:

 Wniosek o udzielenie dotacji 21.5 KB