Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Pomnik historii

Miasto Łódź podjęło działania mające na celu doprowadzenie do wybranych łódzkich obiektów zabytkowych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Uważamy, iż naszemu miastu – cieszącemu się różnorodnością zabytkowych obiektów architektonicznych, w szczególności zabytków poprzemysłowych, należy się ta szczególna forma nobilitacji.

Obiekt , który został wytypowany do nominacji jaką jest uzyskanie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO musi spełniać określone warunki i wytyczne.

Przed wpisem na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO zabytek powinien zostać uznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia, za pomnik historii.

Podstawowym wymogiem, który musi spełniać każdy obiekt kulturalny zgłaszany do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa jest autentyzm, tzn. jego unikalna wartość kulturowa dla ludzkości i obowiązująca funkcja, którą spełniał, dla której został wzniesiony i przeznaczony. Dobro powinno spełniać kryterium autentyczności historycznej formy artystycznej, materiału, wykonania oraz znajdować się pod ochroną obowiązującego w danym kraju ustawodawstwa.

W momencie wpisu podstawowe znaczenie ma zagwarantowanie właściwej ochrony i zarządzania obiektem, w tym dokładne określenie mechanizmów zapewniających należytą opiekę nad zabytkiem.

W myśl Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego wniosek o wpis pomnika historii na „Listę dziedzictwa światowego” w celu objęcia tego pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjętą w Paryżu 16 listopada 1972r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania , Nauki i Kultury na jej Siedemnastej sesji.

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi, Miejski Konserwator Zabytków, podjął niezbędne kroki mające na celu doprowadzenie do jak najszybszej realizacji zadania.

W związku z realizacją uchwały Nr XXXI/602/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2008 r., w sprawie podjęcia działań zmierzających do wpisania wybranych łódzkich obiektów zabytkowych na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2197/V/08 z dnia 25 lipca 2008 r., w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia niezbędnych czynności do wpisania wybranych łódzkich obiektów zabytkowych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Do udziału w pracach Zespołu, pod przewodnictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków, powołano Radnych Rady Miejskiej w Łodzi , Dyrektorów Wydziałów UMŁ oraz zaproszono do współpracy Doradców, do których należą specjaliści z zakresu architektury, historii i sztuki.

Wspólnie podjęta została decyzja, iż w pierwszym etapie zadaniem naszym będzie wytypowanie i zgłoszenie zabytkowych obiektów naszego miasta do uznania za Pomnik Historii przez Prezydenta RP. W trakcie wspólnych dyskusji przeanalizowane zostały propozycje obiektów i obszarów do uznania za Pomnik Historii, które były zgłaszane przez poszczególnych członków Zespołu. Następnie, Miejski Konserwator Zabytków odbył szereg konsultacji i spotkań zarówno z przedstawicielami miast, które uzyskały już ww. nominację tj. Wrocław, Warszawa, Toruń, Lublin jak i z przedstawicielami instytucji opiniujących dokumentację zgłoszeniową, czyli Krajowego Ośrodka Badan i Dokumentacji Zabytków, Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wyniku pracy Zespołu oraz przeprowadzonych analiz dokonano wyboru obiektów, które mogłyby zostać zaproponowane do tej nominacji. Są to obiekty – symbole, z którymi Łódź jest bezpośrednio kojarzona.

Mając na uwadze dominujący krajobraz Łodzi jako Miasta poprzemysłowego, którego rozwój wiąże się z postaciami wybitnych fabrykantów, wśród wytypowanych obiektów znalazły się min. XIX-wieczne wille i pałace jak i zespoły pofabryczne oraz zespół domów robotniczych. Uwzględniając wielokulturowość i wielonarodowość twórców Łodzi przemysłowej zaproponowano także objąć wpisem na Listę Pomników Historii elementy architektury sepulkralnej. Przygotowywany wniosek ujęty zostanie w tytuł "Wielokulturowy krajobrazu miasta przemysłowego w Łodzi".

W chwili obecnej Zespół intensyfikuje działania tak, by uzyskanie nominacji uznania naszych propozycji za Pomnik Historii było możliwe w najbliższym czasie.